Nové produkty

Zľavnený tovar

Najpredávanejšie

Ako používa spoločnosť TURAY PLUS, s.r.o. súbory Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílá navštívené webové stránky. Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě, například preferované zobrazování produktů, produktové filtry a další nastavení při nakupování. Další návštěva stránek tak může proběhnout snadněji a může být produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by bylo prohlížení webu mnohem složitější.

Soubory cookie používáme na množství cílů. Používáme je například na ukládání vašich předvoleb při nakupování, zobrazení historie prohlížených produktů, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, na automatické přihlášení do vašeho účtu při další návštěvě a na ochranu vašich údajů.

 

16. Ochrana osobných údajov

 

16.1.  Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim pri svojej registrácii, resp. pri vytvorení svojho účtu, na stránke internetového obchodu www.stavebniny-shop.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len“ Zákon o ochrane osobných údajov").

 

16.2. V priebehu registrácie dáva kupujúci v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok, vystavenia daňového dokladu, identifikácie kupujúceho, doručenia tovaru a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy, vedenia príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), realizovania marketingových aktivít, informovania o novinkách a akciových ponukách, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci tiež uskutočnením svojej registrácie udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a to aj prostredníctvom tretích strán a osôb, ako je Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, IČ: 03668681, DIČ: CZ03668681, ktorým môže osobné údaje kupujúceho poskytnúť a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci posielal zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, IP adresa.

 

16.3.  Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, IP adresa.

 

16.4.    Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

16.5.    Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ má právo v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 

16.6.    Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 

a)    svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,

b)    identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,

c)  účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy, vybavenie objednávok, vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, doručenie tovaru a súvisiaca komunikácia so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky plnenie zo zmluvy, vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), realizovanie marketingových aktivít, informovanie o novinkách a akciových ponukách,

d)    že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa,telefón, e-mail,

e)    že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

 

16.7.  Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru, s výnimkou výrobných spoločností jednotlivých výrobkov a ich prepravným spoločnostiam v  minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru a s výnimkou osôb spracujúcich osobné údaje kupujúceho pre predávajúceho za účelom marketingu a podpory predaja.

 

16.8.    Bez poskytnutia osobných údajov nemôže predávajúci plniť riadne zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.

 

16.9.    Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail plus@stavebninycasta.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

 

16.10. Kupujúci má podľa Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)  likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

16.11.Kupujúci má podľa Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 

a)  spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)   využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)   poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.